Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

03.03.2020
I. Ważniejsze informacje związane z rekrutacją. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pilski na rok szkolny 2020/2021 realizowana będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji NABÓR firmy VULCAN, dzięki któremu, jak co roku proces naboru przebiegać będzie według jasnych i przejrzystych zasad. 

Logowanie do systemu odbywać się będzie poprzez stronę internetową  https://pila.edu.com.pl Strona aktywna będzie w terminie przeprowadzania rekrutacji do poszczególnych typów szkół, zgodnie z Zarządzeniem 
 Nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, z dnia 30 stycznia 2020 r.

II. Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych. Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
   do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245).
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
   są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 2. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 3. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 5. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub 
   uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 
    na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata 
    lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym 
    na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 6. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie 
   do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.
  Sposób przeliczania ww. kryteriów na punkty rekrutacyjne określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 7.  
III. Terminy poszczególnych działań związanych z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych 
 dla dorosłych określił Wielkopolski Kurator Oświaty Zarządzeniem Nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. (link do strony: http:// ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rokszkolny-20202021/), na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). Szczegółowe informacje, związane z procesem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będą zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych szkół i placówek, prowadzących nabór do szkół ponadpodstawowych. Prosimy o śledzenie tych stron.