Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
28.02.2022
  1. Ważniejsze informacje związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pilski na rok szkolny 2023/2024 realizowana będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji „Nabór Szkoły ponadpodstawowe”  firmy VULCAN, dzięki któremu, jak co roku proces rekrutacji przebiegać będzie według jasnych i przejrzystych zasad.
 
Logowanie do systemu odbywać się będzie poprzez stronę internetową, przy wykorzystaniu dowolnej przeglądarki internetowej: (adres strony: https://pila.edu.com.pl). Strona aktywna będzie w terminie przeprowadzania rekrutacji do poszczególnych typów szkół, zgodnie z zarządzeniem nr 110.1.3.2023 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023 r.
  

  1. Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Na podstawie art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
  2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437).

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

  1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 
Sposób przeliczania ww. kryteriów na punkty rekrutacyjne określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).
 

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

                Wielkopolski Kurator Oświaty zarządzeniem nr 110.1.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024 (link do ww. zarządzenia: https://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/01/zarzadzenie-nr-110.1.3.2023-wielkopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-19-stycznia-2023-r.pdf ) określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dotyczące terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych (załącznik nr 1 do ww. zarządzenia), dotyczące terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych (załącznik nr 2 do ww. zarządzenia) oraz terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych (załącznik nr 3 do ww. zarządzenia).
Szczegółowe informacje związane z procesem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, będą zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych szkół i placówek, prowadzących nabór do szkół ponadpodstawowych. Prosimy o śledzenie tych stron.

 

« Powrót do listy wydarzeń