Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy

 
 • zajęcia resocjalizacyjne,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • terapia logopedyczna,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (zajęcia w kołach tematycznych),
 • kształcenie samodzielności życiowej,
 • ułatwianie adaptacji społecznej
 • rozwiązywanie problemów emocjonalnych,
 • przygotowanie do pracy zawodowej i życia w rodzinie,
 • udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej,
 • edukacja i rozwój potencjałów twórczych – nauka w szkole (w szkole podstawowej oraz w branżowej szkole I stopnia w zawodach: ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kijaszkowie

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kijaszkowie jest placówką dla dziewcząt i chłopców w normie intelektualnej, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii. Do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kijaszkowie przyjmowane są dzieci i młodzież na wniosek rodziców na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.